__
Räddningstjänsten Svenska English

<-- Tillbaka

Stadgar för Räddningstjänsten
Antagna 2002, ändrade 2005

§1. Ändamålsparagraf
Räddningstjänsten (RT) är en djurrättsorganisation som skapar och stödjer civilt olydiga och ickevåldsliga djurrättsaktioner i Räddningstjänstens tradition.
Räddningstjänstens paroll är "djurrätt, ickevåld, civil olydnad".

§1a.
Med civil olydnad och Räddningstjänstens tradition avses att aktionen genomförts i ett djurättsligt politiskt syfte, att aktivisterna medvetet har brutit mot lag eller ordning, att aktionen genomförs med icke-våld där det heller inte föreligger hot om våld, samt att aktivisterna är öppna med sina identiteter.

§2.
Alla grupper som utför civilt olydiga och ickevåldsliga aktioner för djuren i Räddningstjänstens tradition kan använda sig av namnet Räddningstjänsten och söka pengar från Räddningstjänsten.

§3.
RT ska försöka undvika att kommentera andra arbetsmetoder utåt, för att istället koncentrera oss på våra aktioner och varför de skett. På direkta frågor om detta tar vi dock avstånd från våld mot kännande varelser som arbetsmetod.

§4. Räddningstjänstens förtroendevalda (väljs vid årsmötet)
RT har fem poster av förtroendevalda: ekonomi- och materialansvarig, valberedning samt hemsidesansvarig. För varje post ska en verksamhetsberättelse lämnas in till årsmötet.

§4a. Administratör:
Har det övergripande ansvaret för administrationen av RT: ansvarar för att ta emot brev och epost samt att svara på dessa; för att RT:s utskick produceras och distribueras till medlemmarna; för att maillistan är igång.

§4b. Talesperson(er):
Det vanligaste är ju att varje aktionsgrupp väljer en eller flera mediakontakter/kontaktpersoner och att det är dessa personer som medverkar i media och i offentligheten i samband med aktionen i fråga. Vi förutsätter att detta kommer vara normen även framöver. Poängen med att ha en eller flera talespersoner ligger i att RT har någon vald person som kan representera RT vid de tillfällen då media och offentlighet visar intresse och det inte gjorts någon aktion (eller att ingen i en aktionsgrupp kan eller vill medverka).

§4c. Ekonomiansvarig:
Ansvarar över RT:s ekonomi. Fattar beslut om hur stora bidrag som kan utgå till grupper (t.ex. baserat på hur mycket pengar RT har), ser till att dessa pengar når grupperna, ansvarar för konto o.s.v. Ekonomiansvarig ska inför varje årsmöte redovisa hur mycket pengar/material RT har och hur pengar/material använts under året (sådan redovisning är nödvändig för att medlemmarna ska kunna ta ställning till val av ny person på posten).

§4d. Materialansvarig:
Ansvarar för att förvara och distribuera RTs ägodelar (verktyg m.m.) till grupper som vill låna dessa. Materialansvarig skall inför varje årsmöte redovisa hur mycket material RT har i en inventarielista.

§4e Omröstningskoordinatör:
Beslut om denna posts beskrivning och benämning har ännu ej fattats.

§4f. Valberedning:
Ansvarar för årsmötet samt föreslår förtroendevalda.

§5. Årsmöte
Årsmötet är RT:s högsta beslutande organ (d.v.s. beslut som tas på årsmöte övertrumfar andra beslut). Årsmöte hålls mellan första januari och sista mars, ansvaret för att arrangera och kalla till årsmöte ligger på valberedningen. Om denna inte kallar till årsmöte senast den 1 februari kan vilken medlem som helst göra det. Rösträtt på årsmötet har RT:s medlemmar.

§6. Utskick
Utskick till RT:s medlemmar ska göras minst 3 ggr/år, gärna oftare.

§7. Medlemskap
Medlem i RT blir den som betalar av årsmötet fastställd medlemsavgift (förslag: 160 kr/år) och som deltagit i aktionsgrupp som genomfört aktion i RT:s namn och tradition.

§8. Beslut
Samtliga beslut som gäller RT:s administration och struktur tas med majoritetsbeslut, d.v.s. flest röster vinner.
Mellan årsmötena fattas beslut som rör hela Räddningstjänsten med hjälp av den interna e-postlistan. Den som vill fatta ett beslut lägger ut ett beslutsförslag på listan. Medlemmarna får sedan en vecka på sig att rösta. Beslut fattas med enkel majoritet av de röstande.
En speciell ansvarsperson, som väljs på årsmötet, ansvarar gör att informationen går ut via telefon till intresserade som inte har tillgång till Internet. De som vill ha informationen via telefon anmäler sig till ansvarspersonen.

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR