__
Räddningstjänsten Svenska English

| 2006 | | 2005 | | 2003 | | 2002 |

Räddningstjänstens årsmötesprotokoll 2005

RTs årsmöte 2005 ägde rum i Stockholm 13.00
24 mars, skärtorsdagen.
Närvarande RT medlemmar: Alvin Lindstam, Jasmine Waara, Pelle Strindlund, Åsa-Maja Augustsson, Michael Lagerberg, Simon Westerberg.

Mötesunderlättare: Åsa-Maja
Sekreterare: Jasmine
Justerare: Alvin
Tidsunderlättare: Pelle

På årsmötet diskuterades förseningen av inlämnandet av rapporter från RTs förtroendevalda, och eftersom Simon endast fått in en enda rapport från förtroendevald, så bestämdes att dessa rapporter ska medfölja nästa utskick till RTs medlemmar, dvs detta. Dessa rapporter godkänns då automatiskt, såvida ingen protesterar i samband med detta utskick.

Dagordning:

Presentation av oss närvarande Eftersom många av oss aldrig träffat varandra ansikte mot ansikte tidigare så gjorde vi en presentationsrunda, vi talade om vilka vi var, vilken/vilka grupper och aktioner vi varit med i, vilken/vilka förtroendeposter vi hade och lite kort om oss själva, vad vi jobbade eller pluggade.

Reseutjämning
Ett par hundralappar bytte ägare.

Fastställning av medlemsavgiften
Den nya fastställda årsavgiften för medlemskap i Räddningstjänsten är 160 kr. Jasmine motiverade höjningen med att det främst är genom medlemsavgiften RT får in pengar, tio kr per person högre är ganska lite, men eftersom RT har rätt så många medlemmar så blir det sammantaget rätt mycket pengar ändå. Bra att RT försöker bibehålla en viss summa på postgirokontot, så att medlen inte sjunker alltför mycket ifall en stor aktion skulle göras.

Rapport från de förtroendevalda, vad vi gjort under året.
Medföljer detta utskick. På mötet redogjordes detta muntligt, eftersom de flesta inte hunnit skriva rapport.

Tillsättning av förtroendeposterna
Talesperson - eftersom Åsa-Maja inte kan fortsätta och ingen annan närvarande på årsmötet erbjöd sig, valdes Simon till vice talesperson, och fyller därmed talespersonens roll tills vi hittar någon som är beredd att ställa upp. Den RT medlem som känner sig manad, meddela listan så röstar vi om saken.
Hemisdesansvarig - Michael fortsätter ett år till.
Ekonomiansvarig- Jasmine fortsätter ett år till
Valberedning - Majja, Michael och Åsa-Maja.
Materialansvarig - Helena fortsätter ett år till.
Administratör - Simon fortsätter ett år till.
Röstningskoordinator - Jasmine fortsätter tillsvidare (se motionen nedan). Den RT medlem som känner sig manad, meddela listan så röstar vi om saken.

Motioner
Pelles motion om arbetsgrupp för hönsfritagning, eftersom det finns så många hem.
Beslut: Blev inget. Ingen på årsmötet var intresserad av att bilda sådan grupp, men i utskicket ska vi uppmärksamma våra medlemmar på att det finns många tillgängliga hem, vi ska också peppa privat.

Pelles motion om RT ska bedriva kampanjarbete.
Motion om RT ska bedriva kampanjarbete både lagligt och olagligt, t ex mot ICA för att få dem att sluta sälja burägg. Diskussionen kom att handla mycket om ifall RT bör ställa sig bakom en mer sammanhållen kampanj. Denna motion diskuterades ingående, åsikterna var blandade. Vissa tyckte förslaget till viss del var bra, förutsatt att researchen innan var riktigt bra, andra ifrågasatte om det var bra med så pass utdraget arbete.
Beslut: Motionen ströks senare, eftersom vi kom fram till att det var upp till grupperna själva att avgöra vad de vill arbeta med.

Alvins motion om att pressekreterarposten stryks. Alvin menade att pressekreterarposten borde tas bort, han hade själv haft denna post och inte haft någonting alls att göra, eftersom aktionsgrupperna själva ordnat med detta. Det är bättre att det fungerar så, de är mer insatta i sin aktion, annars måste informationen ta en omväg via ytterligare en person.
Beslut: Motionen gick igenom, pressekreterarposten stryks härmed och därför är ingen sådan omvald. RTs §3 ändras därmed eftersom pressekreteraren stryks.

En fördel med att ha en pressekreterare var dock att denne skulle kunna fungera som ett "filter" gentemot grupper som eventuellt skulle kunna "missbruka" Räddningstjänstens namn.
Motionen gick vidare i en diskussion om "stadgeändring", Räddningstjänstens stadgar befanns vara lite luddiga och oklara. Enligt §2 så kan "alla grupper som utför civilt olydiga och ickevåldsliga aktioner för djuren i Räddningstjänstens tradition kan använda sig av namnet Räddningstjänsten och söka pengar från Räddningstjänsten." Vad som är Räddningstjänstens tradition kan missuppfattas, vore därför bra om detta kunde förklaras/beskrivas utförligare i stadgarna.
Eftersom tiden för årsmötet rann iväg så bestämdes att Jasmine skulle skriva ner förslag, och sedan låta listan godkänna dessa. Det handlar inte om egentlig ändring av stadgarna i sig, utan snarare om utförligare definition av vad som är civil olydnad och av icke-våld i RTs tradition. Dessa ska sedan godkännas/förkastas av RTs medlemmar via listan, dvs via intenet.

Alvins motion om stödmedlemsskap i RT
Alvin föreslog att RT skulle kunna ha stödmedlemskap för människor som är intresserade och vill hålla sig uppdaterade på RTs arbete. Många var positiva till denna idé, många tveksamma.
Beslut: Vi kom fram till att om det skulle göras, så skulle det göras bra, vilket kräver mycket tid i anspråk. Ingen frivillig ville ta tag i detta, därför bedömdes det som en möjlig idé för framtiden och läggs på is tillsvidare.
Jasmines motion om att beivra maktmissbruk.
Jasmine menade att RT borde ha som regel att en och samma person inte ska kunna inneha flera nyckelposter samtidigt, detta för att förhindra eventuellt maktmissbruk. Att samma person har flera viktiga poster, som talesperson, ekonomi, omröstning och hemsida möjliggör att dessa i kombination kan användas negativt. Om samma person har hand om ekonomin som rösträkningen av internetlistan, så kan denne person använda detta till sin fördel för att få igenom sin egen vilja snarare än att ta hänsyn till allas.
Beslut: Denna motionen gick igenom. Hädanefter ska inte samma person kunna inneha flera nyckelposter samtidigt. Eftersom ingen på mötet hade möjlighet att åta sig posten som röstningskoordinator (Jasmine hade sedan tidigare två nyckelposter; ekonomiansvarig och röstningskoordinator) så fortsätter Jasmine tillsvidare, men endast tills en ny sådan har utsetts.

Distro
Vi diskuterade möjligheten till distribution på internet, och en dröm om nåt i stil med RTs webshop, där saker som knappar, klistermärken, tröjor och tygmärken skulle kunna säljas. Talades också om vi skulle kunna fixa en länk från RTs hemsida till RTrelaterade böcker, som Johans och Pelles. Många hade bra idéer, men ingen hade dessvärre tid att ta sig an detta, därför beslutades att det hela fick bli ett senare projekt. De som har lust att tillverka/få fram klistermärken, tygmärken mm får göra detta på eget initiativ.

Samtal om framtiden
Allmän diskussion om möjliga framtida planer. Bl a diskuterades banderollhängning på offentliga platser, eventuellt från byggnader.
Fördelarna med stödgruppsarbete togs också upp, att vi skulle ha mycket att vinna på att gamla aktivister hjälper och stödjer nya grupper och aktivister. Kan hjälpa dem undvika de vanligaste fallgroparna.
En möjlig kontorsockupation av t ex ICA togs också upp, eventuellt i samband med kampanjarbete. Det skulle förmodligen få ganska stor medial genomslagskraft om det gjordes på bra sätt. Ingen var dock peppad.
Det talades också om inspektioner, att vi skulle kunna göra aktioner mot ställen som brustit vid inspektioner. Just eftersom vi har så många hem så känns det dumt att inte utnyttja dem.
Ett annat ämne var böterfond/skadestånd. Ifall RT skulle starta en sådan någon gång i framtiden, den skulle i sådana fall användas som en möjlighet för mindre aktioner med små skadestånd, inte som en garanti. Men detta skulle endast tillämpas med pengar som av gåvogivaren uttryckligen önskat detta. Omärkta pengar till RT skulle inte användas till det.

Mötets avslutande
Detta protokoll har inte justerats.

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR