__
Räddningstjänsten Svenska English

| 2006 | | 2005 | | 2003 | | 2002 |

Räddningstjänstens årsmöte 2003

Närvarande: Johan Jaatinen, Rönnaug Lunke, Ida-Lovisa Rudolfsson, Jasmine Waara, simon Westerberg

§1 Val av mötesfunktionärer
Johan Jaatinen valdes till mötesordförande.
simon Westerberg valdes till mötessekreterare.
Ida-Lovisa Rudolfsson valdes till justerare.

§2 Behandling av motioner
Motion 1: Nya poster inom Räddningstjänsten
Beslut: Den föreslagna stadgeändringen bifölls.
Motion 2: Djurrättsorganisation och paroller
Beslut: Räddningstjänsten skall fortsättningsvis kall sig en djurrättsorganisation. Ordalydelsen av Ändamålsparagrafen (§1) i stadgarna ändras enligt motionens yrkande.
Motion 3: Inför Internet-demokrati i Räddningstjänsten mellan årsmötena
Beslut: Den föreslagna texten fogas till stadgarnas §8, dock med en smärre förändring. I passagen "...att informationen går ut till dem som inte har tillgång till Internet" byts ordet "dem" mot "intresserade".
En ansvarsperson skall väljas.
Motion 4: Dela upp ekonomi- och materialansvar
Beslut: Årsmötet beslöt behandla motionen trots att den inlämnats efter ordinarie motionstids utgång.
Ansvaret för ekonomi respektive material skall fortsättningsvis skötas av separata ansvarspersoner. Det föreslagna tillägget till stadgarna bifölls.

Årsmötet beslutade vidare att inga nya kommentarer skall skrivas till stadgarna i detta skede, trots att de gamla genom beslutade stadgeändringar delvis blivit inaktuella.

§3 Val av förtroendevalda
Daniel Hedqvist, Rönnaug Lunke och Pelle Strindlund valdes till valberedningen. Pelle Strindlund är sammankallande.
Ida-Lovisa Rudolfsson valdes till ordinarie och simon Westerberg till vice talesperson.
Johan Jaatinen valdes till ordinarie och Peter Nilsson till vice administratör.
Annika Spalde valdes till ekonomiansvarig.
Johan Jaatinen valdes till materialansvarig.
Johan Jaatinen valdes till pressekreterare.
Peter Nilsson valdes till hemsidesansvarig.
Jasmine Waara valdes till omröstningskoordinatör.

§4 Reseutjämning samt betalning av medlemsavgift för 2003
Transaktioner för utjämning av kostnader behäftade med resa till/från årsmötet genomfördes.
Medlemsavgiften för 2003 bestämdes till 150 kronor.

§5 Fokusdiskussion
Årsmötet uttryckte sin sympati för förslaget som sådant, men menade att ett beslut i frågan varken skulle vara demokratiskt eller effektivt med mindre än att samtliga medlemmar fått tillfälle att diskutera densamma. Frågan bör lyftas till diskussion och medlemsomröstning så snart systemet med Internet-demokrati börjat fungera.

§6 Mötets avslutande

__
Åsa-Maja Augustsson Räddningstjänsten
c/o Westerberg
Språkgränd 41 3tr, 907 33 UMEÅ
Pg: 112 98 26-2
info@raddningstjansten.org

Kontaktperson: Åsa-Maja Augustsson
Mobil: 0709-695378
__

AKTION 18
21 okt 2007
20 hönor fria
AKTION 17
27 nov 2006
12 hönor fria
AKTION 16
2 maj 2004
120 hönor fria
AKTION 15
5 april 2004
39 hönor fria
AKTION 14
27 april 2003
Kläckeri avrustat
AKTION 13
14 april 2003
102 hönor fria
AKTION 12
11 okt. 2002
0 hönor fria
AKTION 11
12 aug. 2002
17 hönor fria
AKTION 10
2 juni 2002
38 hönor fria
AKTION 9
14 april 2002
12 hönor fria
AKTION 8
27 mars 2002
16 hönor fria
AKTION 7
17 mars 2002
21 kaniner fria
AKTION 6
5 aug. 2001
Slakteri avrustat
AKTION 5
21 feb. 2001
6 hönor fria
AKTION 4
14 dec. 2000
3 hönor fria
AKTION 3
7 maj 2000
36 hönor fria
AKTION 2
15 feb. 2000
5 hönor fria
AKTION 1
28 okt. 1999
24 hönor fria

LÄNKAR&LISTOR